Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Adatkezelő

 2. Az adatkezelési szabályzat célja

 3. Adatkezelői adatvédelemi nyilatkozatok

 4. Felhasználói adatvédelmi nyilatkozatok

  1. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

  2. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

  3. A hírlevél -küldéssel kapcsolatos adatkezelés

  4. A regisztrációval együtt járó adatkezelés

 5. További adatkezelések

 6. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

  1. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

  2. Online fizetés

  3. Tárhely szolgáltató

 7. Adatkezelési összefoglaló

 8. Naplófájlok

 9. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatos

  1. Mi az a cookie?

  2. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

  3. A honlap által használ cookie-k főbb jellemzői

  4. Cookie-k kikapcsolási lehetőségei

 10. Az érintett személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai és lehetőségei

 11. Jogorvoslati lehetőségek, hatóságok

 1. Adatkezelő

Cégnév: Bronze Legend kft.

Cím: 

Cégjegyzékszám: 

Adószáma:

Adatkezelésért felelős személy: a Társaság mindenkori ügyvezetője

E-mail: info@wermambadebrecen.hu

Tel.: 

Weboldal: www.wermambadebrecen.hu

- a továbbiakban Adatkezelő, vagy Társaság - adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az adatkezelési szabályzat a www.wermambadebrecen.hu weboldalon, illetve nyomtatott formában a Bronze Legend Kft. székhelyén, vagy telephelyén érhető el.

Az Adatkezelő az időközben módosuló jogszabályi háttér és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatt, fenntartja a jogot, a Szabályzat megváltoztatására.

Jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelővel, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerre (a továbbiakban: Szerződéses Partner) is kiterjed.

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

 1. Az adatkezelési szabályzat célja

Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési és vásárlási lehetőségeinek megteremtéséhez.

A weboldalon a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési körében felmerülő, az érintett Felhasználó, az Adatkezelővel, illetve egyéb Szerződéses Partnereivel és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a GDPR szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 1. Adatkezelői adatvédelmi nyilatkozatok

Az Ön által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, rendelésekhez, vagy korábbi vásárlásokhoz köthető kedvezmények és akciók biztosítása, nyereményjátékok lebonyolítása, illetve hírlevél kiküldése céljából tárolhatja. Adatait harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként, működik közre, például futárszolgálat, szerződött biztonsági szolgálat, könyvelő iroda, stb., aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult más célra felhasználni, tárolni, illetve bárki részére tovább adni. Az Adatkezelő kizárólag csak olyan harmadik félnek továbbíthat adatokat és csak és kizárólag olyan mértékben, melyek a Társaság vállalt kötelezettségeinek teljesítésekhez szükségszerűek. Minden ilyen harmadik féllel az Adatkezelőnek kötelessége adatkezelésről szóló megállapodást kötni. Az Adatkezelő köteles a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban megjeleníteni a teljesítéshez szükségesen bevont valamennyi harmadik felet és azok elérhetőségeit.

Adatkezelőnek kötelessége valamennyi munkatárásával az Adatvédelmi Szabályzatot megismertetnie, elfogadtatnia és a szükséges erre vonatkozó jognyilatkozatokat valamennyi érintett dolgozójával ellenjegyeztetnie.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adattörlési felszólításakor köteles ennek tényéről, valamennyi az érintett adatait esetlegesen még tároló szerződött harmadik féllel is tudatni, és minden lehetséges jogi eszközzel fellépni az érintett adatainak, valamennyi helyről, a hatályos jogszabályoknak megfelelő törlése véget.

Az Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályoknak és Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően biztosítja az érintett ügyfél részére a kezelt adataihoz való hozzáférést és módosítást, melyet a jelen Szabályzat egy külön pontja részletez.

 1. Felhasználói adatvédelmi nyilatkozatok

Valamennyi, a www.eroller-shop.hu oldalon regisztrált érintett a regisztrálással együtt a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot elfogadottnak tekinti, azzal egyetért, egyúttal nyilatkozik és elismeri, hogy a 18. életévét betöltött, cselekvőképes és önálló nyilatkozat megtételére jogosult személy.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általános szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztató elfogadása feltétele a www.eroller-shop.hu webáruházból történő vásárlásnak.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a mindenkori Adatvédelmi Szabályzatban és az Általános Szerződéses Feltételekben foglaltakat fogadja el, így az azokban bekövetkező változásokat követően (pl. futárcég, vagy szerver szolgáltató váltás, új elérhetőségek...) nem kell minden alkalommal új elfogadó nyilatkozatot kitöltenie. Valamennyi érintett a webáruházban közzétett Adatvédelem, vagy ÁSZF menü pontban tájékozódhat az aktuális szabályok részleteiről.

Valamennyi érintett Felhasználó a személyes adatait önkéntesen bocsátja a Társaság rendelkezésére a regisztráció, a vásárlás, illetve a Társasággal történő kapcsolattartása során. Ennek okán az érintettek kötelesek adataik közlésekor fokozatosan ügyelni azok valódiságára és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatások igénybevételének, melyekért a Társaság nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Felhasználó nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy az érintett az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

Valótlan, vagy megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamely érintett Felhasználó bűncselekményt követ el, vagy Társaságunk rendszerét támadja, az érintett Felhasználó regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatai haladéktalanul törlésre kerülnek, vagy a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartamáig megőrzésre kerülhetnek.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak törlését követően a Társaságnak a továbbiakban nem áll módjában értesítést küldeni az esetleges termék visszahívások kapcsán sem. Az adatok törlése nem befolyásolja a vevő kellékszavatossági, garanciális, jótállási, vagy elállásra való jogosultságait, de azokat, a törlést követően kizárólag a vásárlást tényét igazoló számla bemutatásával lehetséges érvényesíteni.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru személyes, vagy átadási pontban történő felvétele esetén, az áruátvétel helyszínén kamera, vagy beléptető rendszer működhet. Ezek működéséről minden esetben a szóban forgó átvételi pont üzemeltetőitől kérhet részletes tájékoztatást. Az ilyen módon rögzített adatok, felhasználás hiányában maximum 30 napig tárolhatók.

Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bíróság, az ügyészség és egyéb megfelelő jogkörrel bíró hatóságok tájékoztatás adás, adatok közlés vagy irat rendelkezésre bocsátás miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben az Adatkezelőnek az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az érintett vállalja, hogy bármilyen személyes adatait érintő kérdésben, lehetőség szerint elsődlegesen az Adatkezelőt keresi meg az 1. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén, és törekszik a vitás ügyek békés úton történő rendezésére.

 1. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)

rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint - hozzájárulása visszavonása esetén - az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv- ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 1. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. §

(1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 1. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés

jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezhetjük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 1. A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

 1. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon,

mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

  Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Sprinter Kft. Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Adószám: 12263840243

Cégjegyzékszám: 01 09 660447

Telefonszám: +36 1 881 2615 Email: info@sprinter.hu Web: www.sprinter.hu

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.

 1. Online fizetés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Raiffeisen Bank Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Adószám: 10195664-4-44

Telefon: +36 80 488 588

Továbbított adatok köre: Számlázási név, tranzakció azonosító, vásárlás összege, dátuma és időpontja.

Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


 1. Adatkezelési összefoglaló

Adattovábbításra vásárlás, kiszállítás, vagy online fizetés esetén kerül sor Harmadik Fél felé, az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett. Egyéb esetekben az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy:

 • Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.

 • Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

 • A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 72 órán belül törlésre kerülnek.

 • Az adatokról biztonsági mentés készül.

 • A személyes adatok védelme érdekében harmadik fél részére nem hozzáférhető adattárolás rendszer alkalmazása, valamint bármely személyes adatot is tartalmazó dokumentumok és informatikai eszközök megfelelő fizikai védelem biztosítása.

Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan - a továbbiakban anonim - adatok személyes adatnak nem minősülnek.

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

 • kezelése jogellenes

 • az érintett kéri

 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő az érintett adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatja, adatfeldolgozói esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítja, hogy azok ellentétes célra az érintett hozzájárulása nélkül ne legyenek felhasználhatók.

Az Adatkezelő külföldre csak a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

Az Adatkezelő adatkezelésében részt vevő közreműködői munkatársai, csak előre meghatározott mértékben - titoktartási kötelezettség terhe mellett - jogosultak az érintett személyes adatait megismerni.

 1. Naplófájlok

Amikor Ön meglátogatja www.eroller-shop.hu oldalt, következő technikai adatokat tároljuk a naplófájlokban technikai okokból:

 • az Ön által használat eszköz IP-címe és az oldalmegtekintés ideje,

 • az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),

 • az Ön által használt böngésző (browser) és operációs rendszer típusa.

A naplófájlok nem tárolnak semmilyen személyes adatot és nem kerülnek összekötésre személyes adatokkal .

Az fájlokat legfeljebb 30 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel és oldal használattal szemben weboldalunk védelme érdekében.

 1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

  1. Mi az a cookie?

A cookie egy fájl a weboldal látogató számítógépén. A tartalma jellemzően betűkből és számokból álló szöveg. Az weboldalak megnyitásakor jönnek létre és előre meghatározott ideig léteznek. Ez lehet a böngésző bezárása vagy egy időpont (pl. 10 nap).

Az Adatkezelő a honlap látogatásakor cookie-kat (sütiket) használ. A cookie használat céljai, a látogatás eseményeinek rögzítése (pl.: a cookie használat elfogadása), továbbá beállítások elmentése, vagy statisztikai adatok készítésének elősegítése. A cookie-k weboldalunkon nem tárolnak semmilyen személyes adatot, a tartalmából nem állapítható meg a számítógép tulajdonosa. A cookie-k tárolása vagy a böngésző bezárásáig vagy egy előre meghatározott ideig történik.

 1. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 1. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató google-azonosítója eltárolódik egy cookie-ban. A Google cookie-kat - például a

NID és SID cookie-kat - használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója szintén cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. https://support.google.hu/ads/answer/2662922?hl=hu

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a " ga" cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google- termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A Google termékek adatvédelmi

tájékoztatója: https://policies.google.hu/privacy?hl=hu

Továbbá a látogató megakadályozhatja a GA gyűjtse látogatási adatokat, a következő böngésző kiegészítő letöltésével és

telepítésével: https://tools.google.hu/dlpage/gaoptout?hl=hu

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk max.1 év.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama max. 1 év.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama max. 1 év.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: PHPSESSID Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető

funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k tárolják a kényelmes weboldal használathoz szükséges információkat, Ilyen az utoljára megtekintett termékek vagy a kosárba tett termékek cookie.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat.

 1. Cookie-k kikapcsolási lehetőségei

Chrome: https://support.google.hu/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak- tarolnak-szami

Internet Explorer: https://windows.microsoft.hu/en-us/internet-explorer/delete- manage-cookies#ie=ie-11

 1. Az érintett személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai és lehetőségei

Az érintett az adatai vonatkozásában bármikor ingyenesen kérheti azok

 • részleges, vagy teljes törlését

 • részleges, vagy teljes módosítását

 • a jogszabályban foglaltak szerinti továbbítását

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - az adatmódosítási a kérelmet megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett igénye megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint az adatok módosításáról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő az adatok törlését, módosítását, vagy továbbítását a lehető legrövidebb idő alatt, de egyéb technikai okokból maximum 30 munkanapos

határidővel vállalja, azonban bármilyen jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekek érvényesítése céljából bizonyos adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet (pl.Számv tv. 169.§, Fogyv tv. 17/A §)

A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a jelen Adatvédelmi Szabályzat 1. pontjában szereplő elérhetőséget valamelyikén, vagy ügyintézés helyszínén személyesen van mód.

Az érintettek az adataik törlését vagy hírlevélről történő leiratkozást intézhetik oly módon is, hogy a www.eroller-shop.hu weboldalon, a bejelentkezést követően, a Adataim menüpontban található "Kérek értesítőt az akciókról és különleges ajánlatokról" négyzet jelöléseit eltávolítják, majd a módosítások mentésével rögzítik a kívánt változtatásokat.

Az érintett törvényes tiltakozási jogának gyakorlásaként kifogással élhet a személyes adatának kezelése ellen abban az esetben is ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

Az érintett az Adatkezelőtől az alábbi személyes adatait érintő ügyekben kérhet tájékoztatást:

 • adatairól,

 • adatok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedésekről,

 • a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a válaszokat lehetőleg késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül köteles megválaszolni. Az adatvédelmi tájékoztatás egy adott témakőr, vagy ügy tekintettében, egy évben egyszeri alkalommal ingyenes. Kivételt képez ez alól, ha bizonyítást nyer az adatok jogellenes kezelése. Az érintettnek joga van a tájékoztatás határidőre történő elmulasztása esetén bírósági, vagy hatósági jogorvoslathoz fordulni.

Az Adatkezelő a tájékoztatást csak a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással, jogszabályi hely megjelölésével, a törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az érintetten kívül mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő abban az esetben jogosult az érintett kérésének megtagadására, ha bizonyítottan az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a tájékoztatás megtagadásával nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz, vagy az érintett hatóságokhoz fordulni.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per - az érintett választása szerint - az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 1. Jogorvoslati lehetőségek, hatóságok

Az érintett a szabálytalan személyes adattárolás, információs önrendelkezési jogának megsértése, vagy adatvédelmi incidens esetén bíróság előtt jogorvoslattal élhet, vagy a felügyelő hatóságnál panasszal élhet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: https://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Telefon: +36 (1) 457 7100

Fax: +36 (1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu